NEWS & ACTIVITIES

HILIGHT

CSR

 • มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ร่วมกับบริษัท ซิมเปิล แคช จำกัด และบริษัทในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นเเนลจำกั...
 • มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี โดยประธานมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคูล ,คุณอาภาพรณ์ สงวน...
 • ชื่อโครงการ:“ ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ให้โลหิต 1 ยูนิต ต่อชีวิตได้ ถึง 3” หลักการและเห...
 • ชื่อโครงการ:“ ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ให้โลหิต 1 ยูนิต ต่อชีวิตได้ ถึง 3” หลักการและเหต...
 • ชื่อโครงการ:งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักการและเหตุผล: เด็กเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของป...
 • ในนามมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ต้องขอขอบคุณ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย คณะทีมงาน ...
 • มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการ และร่วมจัดหาผู้ร่วมบริจาจโลหิต ตามโครงการ “ ร่วม...
 • มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ร่วมกับกลุ่มธุรกิจในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดนำผ้ากฐินสามัคคีมาทอดถ...
 • มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี โดยประธานบริหาร ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู และทีมงาน ดำเนินโครงการ “ ร่วมบริจาคโล...
 • มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี โดยประธานบริหาร ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู และทีมงาน ดำเนินโครงการ “ ร่วมบร...
 • ชื่อโครงการ: โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย หลักการและเหตุผล เนื่องจาก วันที่ 5 มกราคม 2565 ได...
 • ชื่อโครงการ:สนับสนุนงานงิ้วศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดหนองคาย ปี 64 หลักการและเหตุผล กลุ่มบริษัท เจีย...
 • ชื่อโครงการ:ถวายผ้ากฐินสามัคคี หลักการและเหตุผล ด้วยประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาประจำชาติ และมีองค์พระมหา...
 • มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ปันหนังสือให้น้องอ่าน กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน วันที่ 27 กันยายน 2564 ณ...
 • บริษัทเจียงฮอนด้าหนองคาย จำกัด พร้อมมูลนิธิพงษ์ศักดิ์-ถนอมศรี มอบของสนับสนุน "โครงการ 7 วันอันตราย" ...
 • มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ให้เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายโ...
 • ชื่อโครงการ:“ ร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ” หลักการและเหตุผล ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบร...
 • ชื่อโครงการ:สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศูนย์วี.อาร์.กู้ภัยหนองคาย หลักการและเหตุผล: ปัจจุบันอุ...
 • มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมบริจาครถจักรยานยนต์ ในวันที่...
 • ชื่อโครงการ: โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย หลักการและเหตุผล เนื่องจากช่วงเวลาประมาณ 22.20 น. ...
 • พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีวัดอาจาโรรังสี ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนครวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยคณะครูอ...
 • “ ร่วมบริจาคโลหิต 1 หยดต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2 ”ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวัน...
 • มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี และกลุ่มธุรกิจเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมบริจาคชุด PPE ให้โรงพยาบาล บึ...
 • มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี อาเซี่ยน โดยผอ.สุเทพ บุบผาคร พร้อมคณะอาจารย์ร่วมไถ...