NEWS & ACTIVITIES

 

HILIGHT

CSR

 • ชื่อโครงการ:งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักการและเหตุผล: เด็กเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของป...
 • ในนามมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ต้องขอขอบคุณ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย คณะทีมงาน ...
 • ชื่อโครงการ:“ ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ให้โลหิต 1 ยูนิต ต่อชีวิตได้ ถึง 3” หลักการและเหต...
 • ชื่อโครงการ:ถวายผ้ากฐินสามัคคี หลักการและเหตุผล ด้วยประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาประจำชาติ และมีองค์พระมหา...
 • ชื่อโครงการ:“ ร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ” หลักการและเหตุผล ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบร...
 • ชื่อโครงการ:“ ร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ” หลักการและเหตุผล ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบร...
 • ชื่อโครงการ: โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย หลักการและเหตุผล เนื่องจาก วันที่ 5 มกราคม 2565 ได...
 • ชื่อโครงการ:สนับสนุนงานงิ้วศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดหนองคาย ปี 64 หลักการและเหตุผล กลุ่มบริษัท เจีย...
 • ชื่อโครงการ:ถวายผ้ากฐินสามัคคี หลักการและเหตุผล ด้วยประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาประจำชาติ และมีองค์พระมหา...
 • ชื่อโครงการ:“แบ่งปัน หนังสือเพื่อน้อง” หลักการและเหตุผล การที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนั้น ...
 • มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน จำนวน 88 ทุน ...
 • บริษัทเจียงฮอนด้าหนองคาย จำกัด พร้อมมูลนิธิพงษ์ศักดิ์-ถนอมศรี มอบของสนับสนุน "โครงการ 7 วันอันตราย" ...
 • ชื่อโครงการ:“ ร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ” หลักการและเหตุผล ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบร...
 • ชื่อโครงการ:“ ร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ” หลักการและเหตุผล ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบร...
 • ชื่อโครงการ:สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศูนย์วี.อาร์.กู้ภัยหนองคาย หลักการและเหตุผล: ปัจจุบันอุ...
 • ชื่อโครงการ:ร่วมสนับสนุนงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี193ปีเมืองหนองคายและงานกาชาดพ.ศ.2564 ...
 • ชื่อโครงการ:สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศูนย์วี.อาร์.กู้ภัยหนองคาย หลักการและเหตุผล: ปัจจุ...
 • พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีวัดอาจาโรรังสี ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนครวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยคณะครูอ...
 • “ ร่วมบริจาคโลหิต 1 หยดต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2 ”ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวัน...
 • มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี มอบชุด PPE ให้กับ รพ.หนองคาย จำนวน 40 ชุด เพื่อให้หมอ และพยาบาลใช้การทำงาน ...
 • มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี อาเซี่ยน โดยผอ.สุเทพ บุบผาคร พร้อมคณะอาจารย์ร่วมไถ...