ชื่อโครงการ : สนับสนุนงานงิ้วศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดหนองคาย ปี 64

หลักการและเหตุผล 

 

         กลุ่มบริษัท เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไร แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดตั้ง “มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี   ”  โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์โดยรวม ต่อเยาวชน สังคม ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  เป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน มอบโอกาส ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ดังนั้น ทางมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ได้ร่วมบริจาคฉลององค์เจ้าปู่-ย่า หนองคาย ในวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2564 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัชญาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ในครั้งนี้

 

วัตถุประสงค์ :    1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของราชการ และเอกชน  หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกั

                    2. เพื่อสาธารณประโยชน์

                    3. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม

                    4. เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 

เป้าหมาย : นักท่องเที่ยว ที่มาร่วมงานงิ้วศาลเจ้าปู่ย่า

 

วิธีดำเนินการ :    1. ทางมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ติดต่อประสานงานกับกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่าจังหวัดหนองคาย

                    2. ดำเนินการจัดเตรียมของบริจาค

                    3. ดำเนินการส่งมอบซองบริจาคให้กับกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดหนองคาย

                    4. สรุปและประเมินผลโครงการ

 

วันที่ดำเนินโครงการ :  วันที่  05 พฤศจิกายน 2564 เวลา  19.00 น. 

 

สถานที่ดำเนินโครงการ : ลานอเนกประสงค์โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก(ศาลเจ้าชั่วคราว)

 

งบประมาณ :  1. ค่าบริจาค                            40,999   บาท

               

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี

 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ : 1. มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี

 

การประเมินผล  : ดำเนินการส่งมอบของบริจาคให้กับกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดหนองคายเพื่อใช้จ่ายสาธารณะประโยชน์ต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1. การทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้รับและนำไปใช้ได้จริง

                       2. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร