ชื่อโครงการ : “ ร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ”

หลักการและเหตุผล 

ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันนั้น ของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต สืบเนื่องจาก  มีผู้ต้องการใช้โลหิต  เป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ  ถึงแม้จะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ   การบริจาคโลหิตเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์   หลายครั้งที่คลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมาสำรองไว้ได้ตามเป้าที่วางไว้ ทำให้ เกิดความเดือดร้อนในการต้องหาโลหิตโดยเร่งด่วน  ทำให้การรักษาผู้ป่วยล่าช้า หรือไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งบางคราวโลหิตที่ได้รับบริจาคมานั้นก็ไม่สามารถนำไปใช้  อนึ่งนอกจากโลหิตแล้ว ยังมีพลาสม่า   เกร็ดโลหิต  ที่ยังถือว่า เป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ที่ทางเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ต้องการขอรับบริจาคจากผู้ที่ มีจิตอันเป็นกุศล  ดังนั้น ทาง มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จึงได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ให้กับผู้จัดงานโครงการในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ มีโอกาสทำความดี เสียสละเพื่อผู้อื่นร่วมกัน  และนำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้  ไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ต่อไป

2. ส่งเสริมการบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ชุมชน และสาธารณะประโยชน์อื่นๆ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของราชการ และเอกชน หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ คล้ายคลึงกัน เพื่อสาธารณะประโยชน์          

 

วิธีดำเนินการ :   

1.มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการ และร่วมจัดหาผู้ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ              

2. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. จัดหาสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

4. ดำเนินโครงการ โดยจัดให้มีการร่วมบริจาคโลหิต แผนงานโครงการ

5. สรุปผล และประเมินผลโครงการ

วันที่ดำเนินโครงการ :  วันที่  25 มีนาคม 2564  เวลา  09.00 น. – 12.00 น. 

สถานที่ดำเนินโครงการ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเชียน ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ถนอมศรีโฮลดิ้ง

งบประมาณ :  1. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม  3,160   บาท           

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  สภากาชาด จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ : มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี

 

การประเมินผล  : จัดหาผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้ร่วมบริจาคโลหิตได้ตามเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้ง สามารถปลูกจิตสำนึก ในเรื่องของจิตอาสา และการเป็นผู้ให้ได้

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1.สามารถสนับสนุน จัดหาโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ได้ตามที่ โครงการตั้งเป้าประสงค์ไว้ อีกทั้งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็น                    จำนวนที่น่าพึ่ง พอใจ

2. ประชาชนและบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลและทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

3. ประชาชนและบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ได้ช่วยเหลือสภากาชาดไทยให้มีโลหิต  นำไปใช้ในยามจำเป็น ทำให้ไม่ขาดแคลน