ชื่อโครงการ :  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการและเหตุผล :

   เด็กเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศ เป็นผู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่  เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคงในอนาคต ดังนั้น ทุกสังคมจึงให้ความสำคัญแก่เด็ก โดยจัดให้มีวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีและมีการให้คำขวัญวันเด็กประจำปีโดยนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า  บทบาทและความสำคัญของตนเองจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นกำลังสำคัญของชาติ  ด้วยความตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา รู้จักคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ดังนั้น  มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่เด็กในจังหวัดหนองคาย  จึงได้จัดทำโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตนเอง ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กกล้าคิด-กล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นกำลังสำคัญของชาติ  และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ :     

๑) เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตนเอง                                              

๒) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กกล้าคิด-กล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ                                 

๓) เพื่อปลูกฝังการใฝ่เรียนรู้ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยให้แก่เด็ก                                                    

๔) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก

เป้าหมาย                                                                                                                                      

   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เด็กและผู้ปกครองในจังหวัดหนองคาย  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ ด้วยความตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา รู้จักคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป

วิธีดำเนินการ :

๑) เสนองานโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร                                                                              

๒) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                  

๓) ดำเนินการตามแผนที่วางไว้                                                                                                

๔) สรุปและประเมินผลการจัดทำโครงการ

วันที่ดำเนินโครงการ :  วันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. 

สถานที่ดำเนินโครงการ : ณ ลานกิจกรรมหน้าตึกไอที อัศวรรณช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์  ๑ หนองคาย

งบประมาณ :

๑)     สนับสนับอุปกรณ์ทางการศึกษาและของรางวัล

สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม                                       ๕,๐๐๐  บาท

๒)     มอบทุนการศึกษา                                            ๕,๐๐๐  บาท                            

             รวมยอดงบประมาณ                               ๑๐,๐๐๐   บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ :

๑) อัศวรรณ ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ๑ หนองคาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :                                                                                                                           

๑) เด็กตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตนเอง                                                       

๒) เด็กกล้าคิด-กล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ                                                           

๓) ปลูกฝังการใฝ่เรียนรู้ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยให้แก่เด็ก                                                     

๔) ผู้ที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก

 

กำหนดพิธีเปิด

มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรีร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ลานกิจกรรม หน้าตึก IT อัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์  เพล็กซ์ ๑ หนองคาย

“ คำขวัญ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

 

๐๙.๐๐ น.              เจ้าหน้าที่อัศวรรณฯ ที่ได้รับมอบหมาย ,  พร้อมกันที่บริเวณงาน       

๑๐.๐๐ น.              พิธีกรกล่าวทักทายเยาวชนคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

                                แนะนำกิจกรรมต่างๆ และบูธที่เข้าร่วมงาน กล่าวขอบคุณ

                                เล่นเกมส์ ตอบปัญหา ชิงรางวัล (เจ้าหน้าที่โรงแรมรับแขก V.I.P)

๑๐.๔๕ น.            ประธานในพิธีเปิด เดินทางถึงบริเวณงาน (เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ)

                                (ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานกรรมการบริหารเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด )

                                พิธีกรเชิญชมการแสดงเปิดงาน ๑ ชุด ชุดการแสดงจากโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์

๑๑.๐๐ น.             พิธีกรเชิญ ผู้จัดการ เทสโก้ โลตัส สาขาหนองคาย อ่านสารนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา

พิธีกรเชิญ คุณพรพิพัฒน์ ตันนารัตน์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอัศวรรณ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ในการจัดงาน

พิธีกรเชิญ ดร.พงษ์ศักด์  สกุลคู  และ ผู้บริหารเทสโก้ โลตัส คุณธัญญารัตน์ ตู่วงษา

ขึ้นร่วมดึงเปเปอร์ชู้ทเปิดงาน

                                พิธีกรเชิญประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา

                                * ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู มอบ ๓ ทุน  

                                *TESCO LOTUS มอบ ๓ ทุน    

พิธีกรเชิญ ดร. พงษ์ศักดิ์  สกุลคู  และเชิญผู้บริหาร ร่วมถ่ายรูปกับนักเรียนที่ได้ทุน พิธีกรเชิญชมการแสดงบนเวที ๒ ชุด

                                ชุดการแสดงโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง

                                ชุดการแสดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ ชุดการแสดงบายศรีหลวง

๑๑.๔๐ น.            พิธีกรกล่าวขอบคุณประธานและแขก VIP พร้อมเชิญชมการแสดงชุดต่อไปเล่นเกมส์ให้เยาวชนร่วมสนุก ตอบปัญหา ชิงรางวัล

๑๓.๐๐ น.             พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน,ทีมงาน,ผู้ร่วมงาน, และกล่าวปิดงาน