ชื่อโครงการ : ถวายผ้ากฐินสามัคคี

หลักการและเหตุผล 

ด้วยประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาประจำชาติ และมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงศรัทธายึดมั่นในพระพุทธศาสนาทุกพระองค์ พร้อมทั้ง ทรงทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา และรักษาโบราณราชประเพณีครบถ้วนบริบูรณ์ ในทุกด้าน คือ ด้านศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ วัดอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน  

ดังนั้น ทางวัดอาจาโรรังสีร่วมกับมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี จึงใคร่ขอบอกบุญและเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคีเพื่อนำผ้ากฐินสามัคคีมาทอดถวายแก่คณะสงฆ์วัดอาจาโรรังสี สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร

ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดอาจาโรรังสี

                เวลา 05.00 น.ทำวัตรเช้า

                เวลา 07.15 น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาตภายในบริเวณวัด

                เวลา 09.30 น. ถวายผ้ากฐินสามัคคี (ศาลาอนุสรณ์ 9 รอบนักษัตรฯ)

                เวลา 11.30 น.พิธีไถ่ชีวิตกระบือ-โค

วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เกิดความรักความสามัคคีธรรมของหมู่คณะ

                  2. เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี

เป้าหมาย :            ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคีทุกท่าน

วิธีดำเนินการ :   1. ทางวัดอาจาโรรังสีร่วมกับมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการ

                   2. ดำเนินโครงการ ตามแผนงานโครงการ

                   3. สรุปผล และประเมินผลโครงการ

 

วันที่ดำเนินโครงการ :  วันที่  14 พฤศจิกายน 2564  เวลา  07.00 น. – 11.30 น. 

 

สถานที่ดำเนินโครงการ : วัดอาจาโรรังสี

 

งบประมาณ :       1.รวมยอดกฐิน                                         38,037  บาท

                     2.ค่าน้ำมันรถในการเดินทาง                              4,000  บาท       

                                                  รวม                        42,037  บาท

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี

 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ : 1. มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี

การประเมินผล  : นำผ้ากฐินสามัคคีมาทอดถวายแก่คณะสงฆ์วัดอาจาโรรังสี สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร พร้อมปัจจัย ร่วมกับผู้คนในงานจนเสร็จพิธี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้ที่มีจิตศรัทธา เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้มีความรู้สึกดีต่อประประเพณีของไทย และเกิดความรักสามัคคีการเสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสืบสานประเพณีของไทยและเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าไปกราบไหว้