มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี โดยประธานมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคูล ,คุณอาภาพรณ์ สงวนศักดิ์ภักดี กรรมการ และทีมงาน
ร่วมสนับสนุนงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ เมืองหนองคาย งานกาชาด วันที่ 2 มีนาคม 2566 บริจาครถจักรยานยนต์ โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย รับมอบ และวันที่ 3 มีนาคม 2566 บริจาครถจักรยานยนต์ กาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566 โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ รับมอบ
www.jianginternational.com/มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี

 

ชื่อโครงการ : ร่วมสนับสนุนงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2566

หลักการและเหตุผล 

กลุ่มบริษัท เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไร แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดตั้ง “มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี   ”  โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์โดยรวม ต่อเยาวชน สังคม ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  เป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน มอบโอกาส ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ดังนั้น ทางมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมบริจาครถจักรยานยนต์  ในวันที่ 02 มีนาคม 2566  เวลา 10.00 น.เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 66 ในครั้งนี้

 

วัตถุประสงค์ :   

1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของราชการ และเอกชน  หรือองค์กรอื่นที่มีคล้ายคลึงกัน เพื่อสาธารณประโยชน์

2. ส่งเสริมสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน

3. เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 

เป้าหมาย : เพื่อสนับสนุนนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมงานงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 66

 วิธีดำเนินการ :

1. ทางมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ติดต่อประสานงานกับสภากาชาดไทย จังหวัดหนองคายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เพื่อขอร่วมบริจาค

2. ดำเนินการจัดเตรียมของบริจาค

3. ดำเนินการส่งมอบของบริจาคให้กับสภากาชาดไทยจังหวัดหนองคายและคณะผู้จัดงาน

4. สรุปและประเมินผลโครงการ

 

วันที่ดำเนินโครงการ :  วันที่  02  มีนาคม 2566 เวลา  10.00 น. 

สถานที่ดำเนินโครงการ : ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

งบประมาณ :  1.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda 1 คัน

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ : 1. มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี,องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

สภากาชาดไทย จังหวัดหนองคาย

การประเมินผล  : ดำเนินการส่งมอบของบริจาคให้กับทางสภากาชาดจังหวัดหนองคาย เพื่อให้กับทางสภากาชาดได้นำของบริจาคเข้าร่วมในงาน(กิจกรรมจับฉลากแลกของรางวัล)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. การทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้รับและนำไปใช้ได้จริง

2. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

.........................................

ชื่อโครงการ : ร่วมสนับสนุนงานงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ  2566

หลักการและเหตุผล 

กลุ่มบริษัท เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไร แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดตั้ง “มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี   ”  โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์โดยรวม ต่อเยาวชน สังคม ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  เป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน มอบโอกาส ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ดังนั้น ทางมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ได้ร่วมบริจาครถจักรยานยนต์  1 คัน  ในวันที่ 03 มีนาคม 2566  เวลา 10.00 น.เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานกาชาดในครั้งนี้

 

วัตถุประสงค์ :   

1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของราชการ และเอกชน  หรือองค์กรอื่นที่มีคล้ายคลึงกัน เพื่อสาธารณประโยชน์

2. ส่งเสริมสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน

3. เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 

เป้าหมาย : เพื่อสนับสนุนนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ

 วิธีดำเนินการ :

1. ทางมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ติดต่อประสานงานกับสภากาชาดไทย จังหวัดบึงกาฬ เพื่อขอร่วมบริจาค

2. ดำเนินการจัดเตรียมของบริจาค

3. ดำเนินการส่งมอบของบริจาคให้กับสภากาชาดไทยจังหวัดบึงกาฬและคณะผู้จัดงาน

4. สรุปและประเมินผลโครงการ

 

วันที่ดำเนินโครงการ :  วันที่  03  มีนาคม 2566 เวลา  10.00 น. 

สถานที่ดำเนินโครงการ : ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณ :  1.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda 1 คัน

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  สภากาชาดไทย จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ : 1. มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี

การประเมินผล  : ดำเนินการส่งมอบของบริจาคให้กับทางสภากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้กับทางสภากาชาดได้นำของบริจาคเข้าร่วมในงาน(กิจกรรมจับฉลากแลกของรางวัล)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. การทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้รับและนำไปใช้ได้จริง

2. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร