บริการทางการศึกษา

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เปิดทำการเรียนการสอน 2 ระดับดังนี้

     

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า 

ประเภทวิชาพาณิชกรรม
- สาขาการบัญชี
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาการขาย
- สาขาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น)
 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
- สาขาช่างยนต์
- สาขาช่างไฟฟ้า
- สาขากช่างอิเล็กทรอนิกส์
 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาการบัญชี
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาการตลาด
- สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ(ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น)
ประเภทวิชากเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ เปิดปีการศึกษา 2554 )
- สาขาช่างยนต์
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน (เจแบค) ให้บริการสถานที่ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หอประชุมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และจัดเลี้ยงงานมงคลสมรส
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน (เจแบค) ให้บริการสถานที่ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หอประชุมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และจัดเลี้ยงงานมงคลสมรส โดยมีค่าสนับสนุนการศึกษา ดังนี้
1. หอประชุมราชันแปดสิบพรรษามหามงคล 6,000 บาทต่อครั้ง
2. ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3,000 บาทต่อครั้ง
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3,000 บาทต่อครั้ง /ห้องละ40 เครื่อง
4. ห้องทั่วไปที่ไม่มีอุปกรณ์ 2,000 บาทต่อครั้ง
ได้รับค่าบริการอัตราพิเศษ 1. บริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
2. พนักงานบริษัทในเครือ บริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. ส่วนราชการ
ติดต่อสอบถามได้ที่: วิทยาลัย หรือ โทรศัพท์ 0-4246-5789 หรือ 08-9569-4894