ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย
คุณนฤมล เฮงมีชัย ดร.กิตติพงษ์ สกุลคู คุณกิตติศักดิ์ สกุลคู คุณต้นตาล
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
มอบเงิน จำนวน 50,000,000 กิบ เป็นเงินไทย 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปี่ยน เซน้ำน้อย แขวงจำปาสัก แตก นั้น
โดยมี ท่านคำแพง ไชสมแพง รัฐมนตรี กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับมอบ
กรกฎาคม 2561