ผู้จัดการเขตอีสาน คุณเปี่ยมศักดิ์ มีชัย และตัวแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ประธานบริหาร ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู และกรรมการบริหาร เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานใหญ่
พร้อมแลกเปลี่ยน แนวทางธุรกิจ ปี 2023