ในนามมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ต้องขอขอบคุณ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย

คณะทีมงาน บริษัท ซิมเปิลแคช บริษัท มายซิมเปิลไลฟ์ บริษัท สยามจักรกลอินเตอร์เทรด ทีมงานห้างอัศวรรณ 2 และบริษัทในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ให้โลหิต 1 ยูนิต ต่อชีวิตได้ ถึง 3” ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าอัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2 ขอขอบพระคุณ ลูกค้า

บริษัท ซิมเปิลแคช ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ รวมถึงกรรมการบริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน บริษัทในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมในการบริจาคโลหิตในวันนี้

ทางมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเป็นผู้ให้ของเราในวันนี้ จะสร้างความสุขให้เราในฐานะผู้ให้กับผู้รับและญาติพี่น้อง รวมถึงผู้ที่ได้รับโลหิตทุกท่าน

ในนามมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี บริษัท ซิมเปิลแคชบริษัท มายชิมเปิลไลฟ์ บริษัท สยามจักรกลอินเตอร์เทรด และบริษัทในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและขออวยพรให้ท่าน ตลอดจนครอบครัว จงประสพสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล สิ่งที่พึงปรารถนา และเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

 

ชื่อโครงการ : “ ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ให้โลหิต 1 ยูนิต ต่อชีวิตได้ ถึง 3

 

หลักการและเหตุผล 

 

ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันนั้น ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต สืบเนื่องจาก  มีผู้ต้องการใช้โลหิต  เป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ  ถึงแม้จะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ   การบริจาคโลหิตเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์   หลายครั้งที่คลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมาสำรองไว้ได้ตามเป้าที่วางไว้ ทำให้ เกิดความเดือดร้อนในการต้องหาโลหิตโดยเร่งด่วน  ทำให้การรักษาผู้ป่วยล่าช้า หรือไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งบางคราวโลหิตที่ได้รับบริจาคมานั้นก็ไม่สามารถนำไปใช้  อนึ่งนอกจากโลหิตแล้ว ยังมีพลาสม่า   เกร็ดโลหิต  ที่ยังถือว่า เป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ที่ทางเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ต้องการขอรับบริจาคจากผู้ที่ มีจิตอันเป็นกุศล  ดังนั้น ทาง มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จึงได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ให้กับผู้จัดงานโครงการในครั้งนี้

 

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ มีโอกาสทำความดี เสียสละเพื่อผู้อื่นร่วมกันและนำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้  ไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ต่อไป

2. ส่งเสริมการบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ชุมชน และสาธารณะประโยชน์อื่นๆ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของราชการ และเอกชน หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน เพื่อสาธารณะประโยชน์          

 

วิธีดำเนินการ :   

1. มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการ และร่วมจัดหาผู้ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ              

2. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. จัดหาสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

4. ดำเนินโครงการ โดยจัดให้มีการร่วมบริจาคโลหิต แผนงานโครงการ

5. สรุปผล และประเมินผลโครงการ

วันที่ดำเนินโครงการ :  วันที่  23 พฤษภาคม 2566  เวลา  10.00 น. – 14.00 น. 

สถานที่ดำเนินโครงการ : ณ อัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2  หน้าร้านทองแม่สวย 

งบประมาณ :  1. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม  2,000   บาท           

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  สภากาชาด จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ : มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี

การประเมินผล  : จัดหาผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้ร่วมบริจาคโลหิตได้ตามเป้าประสงค์ของโครงการ อีกทั้ง สามารถปลูกจิตสำนึก ในเรื่องของจิตอาสา และการเป็นผู้ให้ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. สามารถสนับสนุน จัดหาโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ได้ตามที่ โครงการตั้งเป้าประสงค์ไว้ อีกทั้งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนที่น่าพึ่ง พอใจ

2. ประชาชนและบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลและทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

3. ประชาชนและบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ได้ช่วยเหลือสภากาชาดไทยให้มีโลหิตนำไปใช้ในยามจำเป็น ทำให้ไม่ขาดแคลน

 

 

#มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี
#ซิมเปิลแคช
#มายซิมเปิลไลฟ
#สยามจักรกลอินเตอร์เทรด
#อัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2