ชื่อโครงการ : “แบ่งปัน หนังสือเพื่อน้อง”

หลักการและเหตุผล 

การที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่จำเป็น และควรทำอย่างยิ่ง     การมอบหนังสือก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   และเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพของความคิด

  ในการนี้ทางมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี  จึงได้จัดโครงการปันหนังสือให้น้องอ่าน  เพื่อมอบหนังสือให้กับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเชียน  ได้มีหนังสื่ออ่านอย่างเพียงพอ  เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีจินตนาการและความคิดที่กว้างไกลให้เด็กๆ  ได้มีสื่อในการเรียนรู้ ตลอดจนเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ :   

1.เพื่อมอบหนังสือเป็นสื่อการเรียนรู้แก่นักเรียนนักศึกษา                                                                                        

2.เพื่อแบ่งปันหนังสือให้กับนักเรียนนักศึกษา                                                                                                      

3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน ให้รู้จักเห็นใจซึ่งกันและกัน  เรียนรู้และเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่   ร่วมกันในสังคมและทำงานร่วมกันได้                                                                                                                         

4.เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง จากสิ่งเสพติด   สิ่งยั่วยุและสิ่งมอมเมาต่าง                                                

5.เพื่อให้น้องๆ  ได้มีหนังสือดีๆ   อ่าน

       

เป้าหมาย : มอบหนังสือให้กับ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเชียนเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนมีหนังสือเพื่อการเรียรู้                                                                    

วิธีดำเนินการ :   

1. มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ร่วมกับบริษัทในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำการมอบ หนังสือให้กับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน

2.ดำเนินการจัดเตรียมหนังสือ

3.ดำเนินการส่งมอบหนังสือให้กับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน

4.สรุปและประเมินผลโครงการ

วันที่ดำเนินโครงการ :  วันที่  27 กันยายน 2564 

สถานที่ดำเนินโครงการ : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน

งบประมาณ :  ได้มอบหนังสือเป็นจำนวน 250 เล่ม คิดเป็นมูลค่า 50,000 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ร่วมกับบริษัทในเครือเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ : มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี

การประเมินผล  : ดำเนินการส่งมอบหนังสือให้กับนักเรียนนักศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :       

1.นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง                                                                                          

2.นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน