มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ปันหนังสือให้น้องอ่าน กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
วันที่ 27 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน