มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการ และร่วมจัดหาผู้ร่วมบริจาจโลหิต
ตามโครงการ “ ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ให้โลหิต 1 ยูนิต ต่อชีวิตได้ ถึง 3”
ณ อัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2