ชื่อโครงการ :   โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจาก วันที่ 5 มกราคม 2565 ได้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหายทั้งหลังและข้าวของเครื่องใช้เสียหายทั้งหมด ต่อมาผู้ประสบภัยได้อพยพไปที่เพิงพักพิงที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างเพื่อเป็นการชั่วคราว  

ดังนั้นมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ร่วมกับบริษัท ซิมเปิลแคช จำกัด ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยในครั้งนี้ ประสานงานช่วยเหลือเบื้องต้น

วัตถุประสงค์ 

                1. ส่งเสริมการบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ชุมชน และสาธารณะประโยชน์อื่นๆ

                2. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของราชการ และเอกชน หรือองค์กรอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกันเพื่อสาธารณะประโยชน์

                3. ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังค่านิยม การช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อเพื่อนมนุษย์

เป้าหมาย 

ผู้ประสบภัยได้เข้ารับการช่วยเหลือจากเหตุการเพลิงไหม้บ้านเรือน (นาง สาระวรรณ​ สงวนศักดิ์บ้านเลขที่ 123  หมู่ 20  ต.เชียงยืน  อ.เมือง จ.อุดรธานี​ โทร  086-0062991 )

วิธีดำเนินการ 

  1. มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรีร่วมกับบริษัท ซิมเปิลแคช จำกัด ประสานงานกับทางนาง สาระวรรณ​ สงวนศักดิ์เพื่อดำเนินการเข้าช่วยเหลือ

      2. มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรีและบริษัท ซิมเปิลแคช จำกัด ร่วมมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง

      3. สรุปผล และประเมินผลโครงการ

 

วันที่ดำเนินโครงการ : วันที่  7 มกราคม 2565  เวลา 10.00 น.

สถานที่ดำเนินโครงการ : (นาง สาระวรรณ​ สงวนศักดิ์บ้านเลขที่ 123  หมู่ 20  ต.เชียงยืน  อ.เมือง จ.อุดรธานี​  โทร  086-0062991 )

งบประมาณ :  2,500  บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี,บริษัท ซิลเปิลแคช จำกัด

การประเมินผล  : ผู้ประสบภัยได้นำเงินไปใช้จ่ายเพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1.ได้ช่วยเหลือการดำรงชีพของผู้ประสบภัยและครอบครัว

                       2.  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประสบภัย         

#เจียงไม่ทิ้งกัน

https://www.facebook.com/watch/?v=268304721902489&ref=sharing