ชื่อโครงการ :  สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศูนย์วี.อาร์.กู้ภัยหนองคาย

หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบันอุบัติเหตุ ภัยจาการใช้รถใช้ถนน ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย  ศูนย์วี.อาร์. กู้ภัยหนองคาย เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บและปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนการนำส่งโรงพยาบาล  ช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงและการสูญเสีย

มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงได้ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อให้ศูนย์วี.อาร์.กู้ภัยหนองคาย นำไปใช้ในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ในด้านสาธารณกุศลต่อประชาชนและผู้ยากไร้ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ : 

เพื่อส่งเสริมการบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ชุมชนและสาธารณประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันเพื่อสาธารณประโยชน์

เป้าหมาย :

  1. มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน (ศูนย์วี.อาร์ กู้ภัยหนองคาย) นำทุนทรัพย์ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานด้านสาธารณกุศลสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ยากไร้

วิธีดำเนินการ :

  1. แจ้งร่วมบริจาคทุนทรัพย์ประจำปี 2564 กับมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน (เม่งกงเซี่ยงตั๊ว,      วี.อาร์.กู้ภัยหนองคาย)

วันที่ดำเนินโครงการ :  วันที่  9  กุมภาพันธ์  2564

สถานที่ดำเนินโครงการ :  มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี 

 

งบประมาณ :

             งบประมาณ                 10,000   บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ :

1. มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน (เม่งกงเซี่ยงตั๊ว,วี.อาร์.กู้ภัยหนองคาย)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถสนับสนุน ทุนทรัพย์ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานด้านสาธารณกุศลสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ยากไร้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป