ชื่อโครงการ : ร่วมสนับสนุนงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564

 

หลักการและเหตุผล 

 

กลุ่มบริษัท เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไร แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดตั้ง “มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี   ”  โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์โดยรวม ต่อเยาวชน สังคม ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  เป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน มอบโอกาส ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ดังนั้น ทางมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมบริจาครถจักรยานยนต์  ในวันที่ 09/02/2564 เวลา 09.00น.เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 64 ในครั้งนี้

 

วัตถุประสงค์ :   

1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของราชการ และเอกชน  หรือองค์กรอื่นที่มี คล้ายคลึงกัน เพื่อสาธารณประโยชน์

2. ส่งเสริมสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน

3. เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 

เป้าหมาย : นักท่องเที่ยว ที่มาร่วมงานงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 64

 

   วิธีดำเนินการ :

        1. ทางมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ติดต่อประสานงานกับสภากาชาดไทย จังหวัดหนองคายและ             องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เพื่อขอร่วมบริจาค

        2. ดำเนินการจัดเตรียมของบริจาค

        3. ดำเนินการส่งมอบของบริจาคให้กับสภากาชาดไทยจังหวัดหนองคายและคณะผู้จัดงาน

        4. สรุปและประเมินผลโครงการ

 

วันที่ดำเนินโครงการ :  วันที่  09  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา  09.00 น. 

 

สถานที่ดำเนินโครงการ : จวนผู้ว่าหนองคาย

 

งบประมาณ :  1.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda รุ่น Wave110 I สีดำ 1 คัน ราคา 37,500 บาท

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ : 1. มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี,องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

สภากาชาดไทย จังหวัดหนองคาย

 

การประเมินผล  : ดำเนินการส่งมอบของบริจาคให้กับทางสภากาชาดจังหวัดหนองคาย เพื่อให้กับทางสภากาชาดได้นำของบริจาคเข้าร่วมในงาน(กิจกรรมจับฉลากแลกของรางวัล)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. การทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้รับและนำไปใช้ได้จริง

2. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร