ชื่อโครงการ :   โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากช่วงเวลาประมาณ 22.20 น. วันที่ 24 มกราคม 2564 ได้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหายทั้งหลังและข้าวของเครื่องใช้เสียหายทั้งหมด ต่อมาผู้ประสบภัยได้อพยพไปที่เพิงพักพิงที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างเพื่อเป็นการชั่วคราว  

ดังนั้นมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี ร่วมกับบริษัท ซิมเปิลแคช จำกัด ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยในครั้งนี้ ประสานงานช่วยเหลือเบื้องต้น

วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมการบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ชุมชน และสาธารณะประโยชน์อื่นๆ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของราชการ และเอกชน หรือองค์กรอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกัน เพื่อสาธารณะประโยชน์

3. ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังค่านิยม การช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อเพื่อนมนุษย์

เป้าหมาย 

ผู้ประสบภัยได้เข้ารับการช่วยเหลือจากเหตุการเพลิงไหม้บ้านเรือน ( นายบัวมี ขันทะชัย  เลขที่บ้าน 88 หมู่ 5 บ.ตลิ่งชัน ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี )

 

วิธีดำเนินการ 

1. มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรีร่วมกับบริษัท ซิมเปิลแคช จำกัด ประสานงานกับทางคุณบัวมี ขันทะชัย     เพื่อดำเนินการเข้าช่วยเหลือ

2. มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรีและบริษัท ซิมเปิลแคช จำกัด ร่วมมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง

3. สรุปผล และประเมินผลโครงการ

 

วันที่ดำเนินโครงการ : วันที่  30  มกราคม 2564  เวลา 14.00 น.

สถานที่ดำเนินโครงการ : นายบัวมี ขันทะชัย  เลขที่บ้าน 88 หมู่ 5 บ.ตลิ่งชัน ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

งบประมาณ :  2,500  บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ ถนอมศรี,บริษัท ซิลเปิลแคช จำกัด

การประเมินผล  : ผู้ประสบภัยได้นำเงินไปใช้จ่ายเพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1.ได้ช่วยเหลือการดำรงชีพของผู้ประสบภัยและครอบครัว

2.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประสบภัย          

#มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี

#ซิมเปิลแคช

www.jianginternational.com