มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี อาเซี่ยน โดยผอ.สุเทพ บุบผาคร พร้อมคณะอาจารย์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า
โครงการในดำริของหลวงปู่เทศก์ เทสรังสี ครั้งที่ 27 ณ วัดอาจาโรรังสี
ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร