โครงการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายงานพัฒนาธุรกิจและกฎหมาย/เลขานุการ (ส่วนกลาง)

หลักการเหตุผล

 

     ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรของภาครัฐส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กร  หลายหน่วยงานจึงมีการกำหนดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

     ในส่วนกลาง บริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  มีอาคารให้ปฏิบัติงานของบริษัทในเครือ/ฝ่ายงาน อยู่หลายฝ่าย และบางแห่งเป็นห้องเก็บเอกสาร มีห้องเก็บข้อมูล IT ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการสื่อสาร การบริหารลูกหนี้ ฝ่ายงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จึงเห็นควรให้มีการฝึกอบรมบุคลากรของส่วนกลางและบริษัทในเครือฯประจำสำนักงานใหญ่ (ออฟฟิศ) ในเรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟ
  2. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
  3. เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
  4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรของบริษัทฯในเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ประมาณ 150 คน

    ผู้บริหารทุกระดับ

    ผู้จัดการทั่วไป,ผู้จัดการฝ่ายฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พนักงานส่วนกลาง และในเครือกลุ่มธุรกิจ 3BU

 

วิทยากร คณะครูฝึก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหาดคำ จำนวน  6   คน

                จ่าเอกวรวิษ  แสนสุพรรณ์ พร้อมทีมงาน

 

Visitors: 149,471