กลุ่มบริษัท เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไร แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดตั้ง “ มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี ” โดยมีดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิพงษ์ศักดิ์ถนอมศรี  โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์โดยรวม ต่อเยาวชน สังคม ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  เป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน มอบโอกาส ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม