เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตามโครงการบูรณาการสร้างองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย
ทำให้ไม่มีอุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงานตลอดปี 2561
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย